Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Bắc Son

Ông Nguyễn Bắc Son bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Nguyễn Bắc Son bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Nguyễn Bắc Son bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lên top