Xây dựng phương án ứng phó tình huống thiên tai, không để bị động bất ngờ

Xử lý kịp thời các sự cố đê điều, triển khai phương án hộ đê bảo đảm an toàn cho dân cư.
Xử lý kịp thời các sự cố đê điều, triển khai phương án hộ đê bảo đảm an toàn cho dân cư.
Xử lý kịp thời các sự cố đê điều, triển khai phương án hộ đê bảo đảm an toàn cho dân cư.
Lên top