Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị: Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên

VƯƠNG TRẦN |

Dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần đó, Trung ương đã thảo luận về Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và thống nhất ban hành Nghị quyết nhằm tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng.

Một trong nhiều nội dung, yêu cầu đặt ra, tại phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Phát huy thật tốt dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên.

Theo PGS-TS Lê Văn Lợi (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện tốt và hiệu quả chủ trương dựa vào dân để xây dựng Đảng, ông cho rằng, trước tiên phải thực hiện dân chủ rộng rãi, trước hết là dân chủ trong Đảng. Phát huy dân chủ được coi là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để nhân dân có thể tham gia hiệu quả trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cũng là cơ sở quan trọng để Đảng có thể dựa vào dân thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân cần chú trọng thực hiện một cách nền nếp, thực chất, tránh hình thức. Dân chủ phải được thực hành rộng rãi, từ dân chủ trong Đảng đến dân chủ trong toàn xã hội, dân chủ ở các cấp, các địa phương đến các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để nhân dân thuận lợi tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì việc tạo điều kiện cần thiết để nhân dân có thể tiếp cận với các thông tin chính thống từ phía các cơ quan của Đảng, Nhà nước là điều hết sức cần thiết.

Cũng theo PGS-TS Lê Văn Lợi, trong việc dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên cũng cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự gần dân, sát dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận động nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng phát triển đất nước. 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị 

PGS-TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương - phân tích, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, nội dung phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng được Đại hội XIII đặc biệt nhấn mạnh, làm rõ, toàn diện hơn và là sự tổng kết từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng thời gian qua.

Đại hội XIII đặt ra nhiệm vụ phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Về yêu cầu của cán bộ trong quan hệ đối với nhân dân và trách nhiệm thực hiện quy chế công tác dân vận, Đại hội XIII xác định giải pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường phối hợp, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; hoàn thiện cơ chế và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. 

Theo PGS-TS Nguyễn Viết Thông, phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là một nội dung trong những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đại hội XIII xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có ba nhiệm vụ trọng tâm đề cập đến phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất nhấn mạnh: “Củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

“Nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc việc phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện” - PGS-TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ cơ sở

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Khi đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mục tiêu lớn nhất là tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. 

Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị: Gắn trách nhiệm của cán bộ chống tham nhũng, không thể thoái thác, trì trệ

VƯƠNG TRẦN |

Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trước Đảng, trước Trung ương. Nhất là thể hiện năng lực cầm quyền của địa phương trong việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng như thể hiện năng lực giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc, không để tồn đọng, không để lách luật, không gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu

Vương Trần |

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều, rất đáng phấn khởi nhưng chưa đạt yêu cầu do đó không thể dừng lại. Nếu dừng lại sẽ trở lại như cũ, tụt xuống, trở về không, vì thế phải tiếp tục làm.

"Vòng luẩn quẩn" khiến bác sĩ, nhân viên y tế Đồng Nai nghỉ việc hàng loạt

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Bác sĩ H có hơn 10 năm công tác tại một bệnh viện công ở Đồng Nai, mặc dù đã đạt nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, điều trị COVID-19, nhưng hiện nay bác sĩ H đã chuyển sang bệnh viện tư để làm việc. Lý do nam bác sĩ quyết định nghỉ việc là do phải choàng gánh nhiều công việc không đúng chuyên môn sở trường khiến anh chán nản.

“Em còn nhớ hay em đã quên” né kiện tụng thế nào khi làm về Trịnh Công Sơn?

Mi Lan |

Cách đây 20 năm từng có một bộ phim khác làm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong mối quan hệ với Bích Diễm, Khánh Ly là “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt năm 1992.

Nhóm công nhân bị công ty môi giới lao động ''xù lương''

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhóm khoảng 20 công nhân bị công ty môi giới lao động "xù lương". Các công nhân liên hệ qua điện thoại, đến văn phòng nhưng không tìm thấy giám đốc công ty môi giới lao động.

Bộ Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh tình trạng "báo hóa", tin giả

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tình trạng “báo hóa” các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Anh tin Việt Nam sẽ nằm trong số 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh tin tưởng, Việt Nam sẽ nằm trong số 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối thế kỷ này.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ cơ sở

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Khi đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mục tiêu lớn nhất là tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. 

Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị: Gắn trách nhiệm của cán bộ chống tham nhũng, không thể thoái thác, trì trệ

VƯƠNG TRẦN |

Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trước Đảng, trước Trung ương. Nhất là thể hiện năng lực cầm quyền của địa phương trong việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng như thể hiện năng lực giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc, không để tồn đọng, không để lách luật, không gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu

Vương Trần |

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều, rất đáng phấn khởi nhưng chưa đạt yêu cầu do đó không thể dừng lại. Nếu dừng lại sẽ trở lại như cũ, tụt xuống, trở về không, vì thế phải tiếp tục làm.