Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Xanh lại đất rừng Kon Tum