Xác định danh tính người phụ nữ bị giết, bỏ trong bao tải ven đường