Xà lan trôi dạt từ Formosa vào Quảng Bình vẫn chưa được trục vớt