Vụ người lao động kiên Cty Eden Đà Nẵng: Toà tiếp tục bác đơn của người lao động