Kỳ 2:

Vũ khí sát thương thẩm lậu vào Việt Nam một cách công khai

Một chuyến xe thồ hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.
Một chuyến xe thồ hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.