Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

ĐỀ XUẤT TRUY THU THUẾ 45% GIÁ TRỊ TÀI SẢN KÊ KHAI KHÔNG TRUNG THỰC:

Vô tình thừa nhận tài sản kê khai không trung thực là hợp pháp

Ông Nguyễn Túc. Ảnh: XUÂN HẢI
Ông Nguyễn Túc. Ảnh: XUÂN HẢI