Quảng Nam:

Vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2: Có nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư và thiếu giám sát từ chính quyền