Vợ chồng trưởng ban dân vận huyện Châu Đức sống tốt với hàng xóm