Vinh quang Việt Nam 2017: Ai cũng có thể tạo nên vinh quang cho mình!