Vinh danh gần 1.000 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của thủ đô