Viết tiếp “Hỗn loạn thị trường khách Trung Quốc”: Lách luật dễ dàng, DN ngoại tỉnh áp đặt thị trường