Việt Nam là một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng thiên tai nhiều nhất