Việt Nam - Điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội

Hội nghị Trung ương 13 khoá XII đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong phòng, chống  dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 13 khoá XII đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 13 khoá XII đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh Nhật Bắc
Lên top