Việt Nam đang phải đối mặt gánh nặng “kép” về bệnh tật