Việt Nam có vai trò không thể thiếu trong hợp tác Mekong-Lan Thương

Một đoạn sông Mekong. Ảnh: Insider Journeys
Một đoạn sông Mekong. Ảnh: Insider Journeys
Một đoạn sông Mekong. Ảnh: Insider Journeys
Lên top