Vì sao Bác Hồ hai lần chọn Tuyên Quang làm căn cứ địa cách mạng?

Cây đa Tân Trào, một biểu tượng cách mạng của "Thủ đô khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến" Tuyên Quang, nơi đây đã từng diễn ra nhiều sự kiên quan trọng mở đầu cho thành công của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.
Cây đa Tân Trào, một biểu tượng cách mạng của "Thủ đô khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến" Tuyên Quang, nơi đây đã từng diễn ra nhiều sự kiên quan trọng mở đầu cho thành công của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.
Cây đa Tân Trào, một biểu tượng cách mạng của "Thủ đô khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến" Tuyên Quang, nơi đây đã từng diễn ra nhiều sự kiên quan trọng mở đầu cho thành công của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.
Lên top