TIẾP VỤ “CHẢY MÁU THẠCH NHŨ TRONG HANG ĐỘNG VỊNH HẠ LONG”:

Vết cắt mới hay cũ?