Về thông tin em chồng làm ở VN Pharma: “Bộ trưởng không nói chứ không phải nói không có”

Các bị cáo trong phiên xử VN Pharma (LĐO)
Các bị cáo trong phiên xử VN Pharma (LĐO)
Các bị cáo trong phiên xử VN Pharma (LĐO)
Lên top