Về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững