“Vật thể lạ” được phát hiện ở Thái Nguyên... không lạ