Ký Quy chế phối hợp:

Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương kỳ vọng thúc đẩy sự thành công

Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ kỳ vọng Quy chế phối hợp sẽ giúp hai bên làm việc hiệu quả hơn trong công tác thúc đẩy sự thành công của Chính phủ.
Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ kỳ vọng Quy chế phối hợp sẽ giúp hai bên làm việc hiệu quả hơn trong công tác thúc đẩy sự thành công của Chính phủ.
Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ kỳ vọng Quy chế phối hợp sẽ giúp hai bên làm việc hiệu quả hơn trong công tác thúc đẩy sự thành công của Chính phủ.
Lên top