Văn hoá là hồn cốt dân tộc, văn hoá còn thì dân tộc còn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24.11.2021. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24.11.2021. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24.11.2021. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top