Văn hóa của doanh nghiệp cũng chính là niềm tin của khách hàng