UBND TP.Hà Nội ra công điện chỉ đạo ứng phó bão số 7