Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Minh Bằng |

Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

Công tác Tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng đúng đắn cho toàn xã hội, thúc đẩy mọi người tự giác học tập, hành động tích cực và tự do sáng tạo để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

Hôm nay, ngày 1.8.2023, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. 93 năm trước, ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1.8” nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân.

Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII đã quyết định lấy ngày 1.8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1.8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Công tác tuyên giáo được hiểu theo cách sơ lược gồm tuyên truyền và giáo dục. Thực tế, công tác tuyên giáo đã được nâng lên, là một lĩnh vực mang tính khoa học.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác Tuyên giáo, nó bảo đảm cho các hoạt động Tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân; tính khoa học của công tác tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để từ đó, họ hành động tự giác, có hiệu quả. Bác còn chỉ rõ: Quá trình tiến hành công tác tuyên giáo phải đảm bảo tính chân thực, để nhân dân nhận thức đúng và hành động đúng đường lối của Đảng.

Trong thời đại mới, công tác Tuyên giáo đã có nhiều thành quả, khẳng định luôn là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp, bảo vệ nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về lý luận, chính trị, trí tuệ, văn hoá và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặc dù vậy, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, công tác Tuyên giáo cũng gặp nhiều thách thức. Các yếu tố khách quan bao gồm: Bối cảnh tình hình thế giới có nhiều phức tạp, một số vấn đề như ý thức hệ, lý luận về đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, chủ quyền lãnh thổ, quan hệ láng giềng… đang bị các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng, xuyên tạc, kích động bạo loạn, gây bất ổn chính trị. Những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống; mặt trái của cuộc cách mạng công nghệ gắn với mạng xã hội; biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; ô nhiễm môi trường; xu hướng già hóa dân số, phân hóa giàu nghèo; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ… tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp.

Về chủ quan, vị trí, vai trò công tác tuyên giáo có lúc, có nơi chưa thực sự được cấp ủy coi trọng; ở một vài nơi tính dự báo của công tác tuyên giáo thấp, lúng túng trong xử lý những vấn đề phát sinh…

Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh, ngoài việc khẳng định phải tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện nhấn mạnh: phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa và yêu cầu công tác tư tưởng phải tăng cường tính giáo dục. Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại, bảo đảm tính nền nếp, nhất quán và chất lượng hiệu quả, chú trọng duy trì kỷ luật, kỷ cương vốn đang là một khâu yếu hiện nay. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Với truyền thống vẻ vang, ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục vai trò của mình, vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” trong những vấn đề của Đảng, của nhân dân, của đất nước hướng tới những mục tiêu mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục của công tác tuyên giáo

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo phải làm cho công tác tuyên giáo nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục, gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng của Đảng và trong đời sống xã hội.

Hà Giang có tân Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lam Thanh |

Bà Vương Ngọc Hà vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Nâng cao vai trò công tác tuyên giáo, bám sát vấn đề thực tiễn

Hoàng Bin |

Sáng ngày 4.7, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị.

Phim hoạt hình sói Wolfoo thiệt hại nặng vì tranh chấp bản quyền suốt 1 năm

Huyền Chi |

Nhà sản xuất phim hoạt hình về sói Wolfoo đã gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng Việt Nam để hỗ trợ trao đổi với YouTube sau khi hơn 3.000 video bị xóa.

Từ làn sóng kinh tế đến làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam

Song Minh |

Buổi biểu diễn của ban nhạc đình đám Hàn Quốc Blackpink ở Hà Nội vừa qua chỉ là một phần trong sức ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chi tiền tỉ xây chợ rồi “phơi nắng phơi mưa” không dùng vì hàng loạt bất cập

BẢO THOA |

Những năm qua, hàng loạt khu chợ dân sinh tại Thủ đô được chi số tiền nhiều tỉ đồng để quy hoạch, xây dựng. Triển khai trong nhiều năm, tuy nhiên đến nay, nhiều chợ trong số này bị bỏ hoang, cơ sở vật chất chưa đi vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng vì nhiều nguyên do.

Học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định thời gian tựu trường của học sinh sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Đề xuất chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất, cần chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đảm bảo tính chính xác.

Nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục của công tác tuyên giáo

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo phải làm cho công tác tuyên giáo nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục, gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng của Đảng và trong đời sống xã hội.

Hà Giang có tân Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lam Thanh |

Bà Vương Ngọc Hà vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Nâng cao vai trò công tác tuyên giáo, bám sát vấn đề thực tiễn

Hoàng Bin |

Sáng ngày 4.7, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị.