Tuyên dương công trình, sản phẩm sáng tạo trẻ và thanh niên tiêu biểu Thủ đô