“Tuổi trẻ Việt đồng hành cùng hàng Việt” khơi dậy niềm tự hào hàng Việt