Tuần qua, bầu nhân sự 4 tỉnh Quảng Bình, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận

Nhân sự tuần qua: Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhân sự tuần qua: Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhân sự tuần qua: Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.
Lên top