Từ vi phạm giao thông, tìm được thanh niên bị lạc cho gia đình