Từ các vụ bổ nhiệm “siêu tốc”, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.