Từ 1.7.2017, mức lương cơ sở tăng lên 1,3 triệu đồng/tháng