Từ 12.5, thêm 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân do COVID-19

Từ 12.5 thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Infographic: TTXVN.
Từ 12.5 thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Infographic: TTXVN.
Từ 12.5 thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Infographic: TTXVN.
Lên top