Từ 1.1.2019 sẽ cho phép đặt cược thể thao

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao