TT- Huế: Chủ đi vắng, nhà 3 tầng bốc cháy ngùn ngụt