Truy trách nhiệm tồn tại vi phạm xây dựng, phường nhận rút kinh nghiệm

Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
Lên top