Trường chuẩn quốc gia ký hợp đồng “lách luật” với giáo viên: “Vênh” giữa thực tế và chính sách?