Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trước ngày 27.7, toàn bộ nhà các hộ người có công sẽ xây dựng, sửa chữa xong