Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 8 (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 8 (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 8 (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top