Trung ương thảo luận về 2 dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: Nhật Bắc.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: Nhật Bắc.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top