Trung ương thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top