Trung ương nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top