Trung ương giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 14. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 14. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 14. Ảnh Nhật Bắc
Lên top