Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Trùng tu Chùa Cầu, Hội An: Hạ giải toàn bộ kiến trúc gỗ