Trong khó khăn, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước càng thể hiện rõ

Tại Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tại Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tại Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Lên top