Trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao các cơ quan nhà nước

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top