Trình Bộ Chính trị thông qua Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh Nguyễn Điệp
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh Nguyễn Điệp
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh Nguyễn Điệp
Lên top