Trên 70.000 thông tin liệt sĩ được đăng tải tới công chúng